ࡱ> # !"$Root Entry F5SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8tWordDocumentC( Oh+'0 $ 0 <HPX`FtpDownNormalsɄɄ313@@S/6O@6~@5WMicrosoft Office Word՜.+,D՜.+,HPXpx LenovoL (\dlKSOProductBuildVer2052-11.8.2.101580Table Data WpsCustomData PKSKSC(O""o8"<^Vn(<$ $# h >z V[zR;`@\WS^zR@\,{N=zg@\ zRL?eYZQ[fN z=zNZ0202301S wm[Zk gp gPlQS~zNƋ+RS91320621084417232Y ~b@\@b N2021t^01g05 e2023t^01g11e[`OUSMO 0W@Wwm[~Nmb/g_S:S0NNQg1~ 2017t^01g01 e2018t^12g31 eShyS~z3ub4~v`QۏLhg `OUSMO X[(WݏlN[SYZQ[Y N N0ݏlN[Snc `OUSMOl[NhNhgRYXbNgm_hy /eNNgm10%vKb~9 S__]`pQ gp gPlQS_wQvXk347861.11CQ NzT2421129CQ0ُ22NShyz>kGW]3ubbcb b,g]~l NON@b_zzMRcbd0 N22NXk~vRKNmQASvZ>k208716.66CQ0@b4W^~b^zz>k~vRKNmQASvZ>k10435.83CQ0@b4ON@b_zz>k~vRKNmQASvZ>k246499.08CQ T465651.57CQ0 N N^4>kyqQ465,651.57CQ0P`OUSMO ,gQ[fNKNew15eQ0RV[zR;`@\wm[^zR@\,{NzRR@\4~eQ^00Rg N4~Z>k b@\@b SOgq 0-NNSNlqQTVL?eYZl 0,{NASNag,{N>k,{N yĉ[ ke cZ>kpev~vRKN NRYZ>k0 Y[,gQ[ N g SN6e0R,gQ[fNKNewmQASeQOlTV[zR;`@\WS^zR@\3uL?e Y b6e0R,gQ[fNKNewmQ*NgQOlTNllbwɋ0Y[YZQ[>g N3u Y_N NTNllbwɋ0S Ne\Lv b@\@b gCgǑS 0-NNSNlqQTVz6e_6e{tl 0,{VASagĉ[v:_6RgbLce b3uNllb:_6RgbL0 zR:gsQpSz N/N Nt^NgASNe PAGE \* MERGEFORMAT - 2 - PAGE \* MERGEFORMAT - 1 - "$68RThzμ|cN;* B*phCJ OJPJQJo(aJ%B*phCJ OJPJQJaJ@KH (B*phCJ OJPJQJo(aJ@KH 0B*phCJ OJPJQJo(aJ@KH nHtH(B*phCJ OJPJQJo(aJ@KH 0B*phCJ OJPJQJo(aJ@KH nHtH#CJ OJPJQJo(aJ@nHtH#CJ OJPJQJo(aJ@nHtHCJ4OJQJaJ4CJ4OJQJo(aJ4CJ,OJPJQJo(aJ,nHtHCJ,OJQJo(aJ,nHtH f j r ʹ~p`P@0CJ OJPJQJo(aJnHtHCJ OJPJQJo(aJnHtHCJ OJPJQJo(aJnHtHCJ OJPJQJo(aJnHtHCJ OJPJQJo(aJ5B*phCJ OJPJo(CJ OJPJQJo(aJ B*phCJ OJPJQJo(aJ B*phCJ OJPJQJo(aJ B*phCJ OJPJQJo(aJB*phCJ OJPJQJo( B*phCJ OJPJQJo(aJ(B*phCJ OJPJQJo(aJnHtH    $ & ( P R Ǻ}m]M=-CJ OJPJQJo(aJnHtHCJ OJPJQJo(aJnHtHCJ OJPJQJo(aJnHtHCJ OJPJQJo(aJnHtHCJ OJPJQJo(aJnHtHB*phCJ OJPJQJB*phCJ OJPJo(B*phCJ OJPJB*phCJ OJPJo(B*phCJ OJPJB*phCJ OJPJo(B*phCJ OJPJB*phCJ OJPJo(CJ OJPJQJo(aJnHtHCJ OJPJQJo(aJnHtHTVrtϿwk[O?3CJ OJPJQJo(aJCJ OJPJQJo(aJnHtHCJ OJPJQJo(aJCJ OJPJQJo(aJnHtHCJ OJPJQJo(aJCJ OJPJQJo(aJCJ OJPJQJo(aJCJ OJPJQJo(aJnHtHCJ OJPJQJo(aJnHtHCJ OJPJQJo(aJnHtHCJ OJPJQJo(aJnHtHCJ OJPJQJo(aJnHtHCJ OJPJQJo(aJnHtHCJ OJPJQJo(aJnHtH0jZʾymaUE9,B*phCJ OJPJo(CJ OJPJQJo(aJCJ OJPJQJo(aJnHtHCJ OJPJQJo(aJCJ OJPJQJo(aJCJ OJPJQJo(aJB*phCJ OJPJo(CJ OJPJQJo(aJCJ OJPJQJo(aJnHtHCJ OJPJQJo(aJCJ OJPJQJo(aJnHtHCJ OJPJQJo(aJB*phCJ OJPJo(CJ OJPJQJo(aJCJ OJPJQJo(aJnHtHCJ OJPJQJo(aJ÷{ocWK?3CJ OJPJQJo(aJCJ OJPJQJo(aJCJ OJPJQJo(aJCJ OJPJQJo(aJCJ OJPJQJo(aJCJ OJPJQJo(aJCJ OJPJQJo(aJCJ OJPJQJo(aJCJ OJPJQJo(aJCJ OJPJQJo(aJCJ OJPJQJo(aJCJ OJPJQJo(aJCJ OJPJQJo(aJCJ OJPJQJo(aJCJ OJPJQJo(aJCJ OJPJQJo(aJCJ OJPJQJo(aJ&666666666vvvvvvvvv66446>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH666666666666666<666666666666666666666666666666666666666666666666666 0@P`p6666 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pR@Rcke a$$1$(CJOJQJaJKHmH sH nHtH_H$A@$؞k=W[SONi@N0nfh?]}  & 0 2 3 : !6"000 0 0 0000006:>@DZ\^ =@\]^$([{ 0 0 000000Y[];[4]P)?'m**]{17A>>z B; b7 !, .5RzrBP^'m[5rPQ Bh)a*PmUL*O=I *r }<<jr! "-"[#$F$j'h)|2);*R+^+A+G+H-\E.Z,/62,23x~3x4-:4=6B6C6h7*89o:Z<p<)= !=2=!i> ??tL?s?(A*5B}C#D(EJCEKEaF!Gn0GnGDH[HL9I;IuI'(JuJHDKtuK$]NaO&PmUP1ZPB/QpQV(R6]T{V=fX"Yc,Y@YZ]Q$]O,]_]m^SO_Qa;bb+caBdef/0h2/i' j'Kk- mno,ou8o%NouoPqpqPs_sv`s#u7"w;5w9wyH z?zQ|{3E}$5YOPU+.&7i~;W)<MfOGRS(&h0O/j-o0>Euz&vjW%8ECe_Hn3M&(,.\^`hjlprϿ{ysmZNCJ OJPJQJo(aJCJOJQJo(aJnHtH o(nHtH o(nHtHUmHsHnHtHmHsHnHtHUUUmHsHnHtHmHsHnHtHUU o(nHtHCJ OJPJQJo(aJCJ OJPJQJo(aJnHtHCJ OJPJQJo(aJCJ OJPJQJo(aJCJ OJPJQJo(aJCJ OJPJQJo(aJ$8T ( R a$$WD` a$$WD` a$$WD` a$$WD` a$$WD` a$$WD` a$$WD` @&WD` a$$WD`a$$ a$$@&\$da$$G$a$$G$ Vt(| a$$4$UDH]H a$$WD` a$$WD` a$$WD` a$$WD` a$$WD` a$$WD` a$$WD` @&WD` a$$WD` a$$WD` a$$WD` (*,lnp a$$4$UDH]H 9r a$$ 9r  9r 9r 9r a$$ 9r 4$ 9r 9r 9r 9r WD2Z`Z 9r a$$ 9r &dPA0P. A!4#"$%S2P0pT1]09gee6!>T |*I2b#+J`#Yg/;!ap;^;r?C CqkM4n[ 58>Dd1{u VZ+}MpdPRyLpGUUx$Ov-"Zww 2o0 2t^7J^f/Me]w..r0E>&K U~3@9Re`)uvS($GLNQ( z0( * 3 ? $<B!!swjgmcnsrmcnsrsbhwszzrq*=*=@